HAKKIMIZDA


AGÜYAD 2004 yılında, insan hakları aktivistleri tarafından kurulmuştur ve insan hakları alanında farkındalık çalışmaları yapar, eğitimler verir.


VİZYONUMUZ


Ulusal ve uluslar arası, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili ihlallerin ortadan kaldırılması, engellenmesi başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa baskıya karşı her türlü mücadele vermek.

MİSYONUMUZ


• Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği insanı ekonomik, kültürel, sosyal haklarını bir bütün olarak kabul eder ve korunmasını savunur.
• İnsanlar arasında etnik, dil, cinsiyet, renk ve benzeri insanlık dışı ayrımcılığa karşıdır. Bu ayrımcılığa karşı her türlü mücadeleyi yapar.
• Dünyanın her yerindeki insan hakları ihlallerinin en asgari düzeye indirilmesi konusunda ulusal ve uluslararası tüm sivil örgütlerle işbirliğini kabul eder.
• Sivil her türlü oluşumlarda yer alır, toplumda insan hakları kültürünün oluşması için gerekli tüm bilimsel, kültürel, sanatsal, eğitsel nitelikte kurs, konferans, toplantı, panel, seminer vs. düzenler veya düzenlenen etkinliklere katılır.
• İnsan hakları konusunda her türlü hukuksal araştırmaları yapar, yaptırır ve bu gelişmeleri kamuoyuna duyurur.
• İnsan haklarının korunması için her türlü süreli süresiz basım ve yayım faaliyetlerinde bulunur.
• Gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, aynı amacı taşıyan derneklerle birlikte federasyon kurabilir veya daha önce kurulmuş olan federasyonlara üye olabilir.
• Vizyon doğrultusunda her türlü toplantı, gösteri, panel, açık oturum, konferans, ödüllü veya ödülsüz yarışmalar düzenler. Sergiler açar. Film ve tiyatro gibi görsel etkinlikler düzenler.
• Derneğin vizyonunu gerçekleştirmek için, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım alır ve adı geçen kurumlara maddi yardımlarda bulunur.
• Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapabilir, yurt dışındaki kuruluşlara üye olabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır.
• Vizyonunu gerçekleştirebilmek için gerektiği takdirde 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.

 
prev next

FAALİYETLERİMİZ

RAISING AWARENESS OF LOCAL NGOS AND MEDIA ABOUT CORRUPTION AND ETHICS IN TURKEY (TÜRKİYE’DEKİ YEREL STKLARIN VE MEDYA ÇALIŞANLARININ YOLSUZLUK VE ETİK HAKKINDA BİLİNÇLENDİRİLMESİ)  PROJESİ

“Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı” kapsamında Afyonkarahisar Güzel Yarınlar Derneği ve Sosyal Farkındalık Derneği ortaklığında yürütülen “Raising Awareness of Local NGOs and Media About Corruption and Ethics in Turkey” (Türkiye’deki Yerel STKların ve Medya Çalışanlarının Yolsuzluk ve Etik Hakkında Bilinçlendirilmesi) isimli projemiz, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından finanse edildi ve projenin genel hedefleri Etikle ilgili olarak STK’lar arası bir ağ oluşturma, yolsuzluk konulu bir film ve yerel STKlar ve medya için “Yolsuzluk İzleme ve Raporlama”  kitapçığı hazırlama olarak belirlendi.

Proje faaliyetlerimiz şu şekilde gerçekleşti;

-Ülkenin genelini temsil edecek nitelikte seçilen toplam 3500 kişiyle birlikte anket çalışması yaparak Türkiye’de yolsuzluk ve etik algısını ölçtük ve bu konuda analiz raporu oluşturup basılı hale getirdik,

- Yolsuzluğu önleme konusunda kamu bilincini artırmak amacıyla Türkçe, İngilizce ve işaret dilinde animasyon film hazırladık, filmler Youtube kanalımızda yayınlanmaktadır.

İşaret dili ve görme engelliler için videomuz


Türkçe videomuz:


İngilizce videomuz:


- Yerel STK'lar ve medya çalışanları için kapasite geliştirme eğitimi kapsamında yürütülecek faaliyetler ve eğitimler sırasında kullanılmak üzere "Yolsuzluk İzleme ve Raporlama Kılavuzu" adlı bir kitapçık oluşturduk,

- 7 ilde kapasite geliştirme eğitimleri ve bu illerdeki 105 STK temsilcisi ve 35 yerel medya çalışanına etik kodlar, yolsuzluk ve kamu etiği ile ilgili farkındalık oluşturma ve bilgilendirmede bulunma faaliyetleri yürüttük,

-Yolsuzluğa şahit olan veya kamu görevlileri tarafından işlenen etik dışı davranışlara maruz kalan vatandaşlar için web tabanlı bir “Danışma Hattı” kurduk,

-Projenin hedef illeri kapsamında bulunan, Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve Trabzonlu STK'ların temsilcileri ve yerel medya çalışanları ile STK'lar arasında “Yolsuzlukla Mücadele Ağı” kurduk.

15 Ocak 2016’da başlayıp 1 yıl devam eden projemizin web sayfası:

http://www.etikveyolsuzluk.org


KADIN FARKINDALIĞI ÇALIŞMASI 1-2

2006 yılı içerisinde 14 hafta süren kadın farkındalığı çalışması Agüyad salonunda 15 katılımcı kadınla, kolaylaştırıcılığını Muğla’dan Gaye Cön Şakar’ın üstlendiği çalışma yapıldı. Kişiler arası iletişimden Anayasal Haklara kadar farklı başlıklarda 11 konu işlendi.

Aynı çalışma farklı kadınlarla 2013 yılı içerisinde 6 hafta sürenli olarak yeni Agüyad salonunda yine 15 katılımcı kadınla,kolaylaştırıcılığını yine Muğla’dan Gaye Cön Şakar’ın üstlendiği çalışma yapıldı.İletişimden toplumsal cinsiyet algılarına, yasal haklardan fenimizme kadar farklı başlıklarda birçok konuda paylaşımlarda bulunuldu.

SANA KENDİMİ TANITAYIM (LET ME INTRODUCE MYSELF) ERASMUS+ KA1 GENÇLİK HAREKETLİLİĞİ PROJESİ

2014-2015 yılı içerisinde gerçekleşen projemizde; AB üyesi jeotermal enerji sahibi farklı ülkelerinden gelen katılımcılarla, Türkiye'de jeotermal enerjinin en yoğun olduğu ilimizde bu enerjiden faydalanılarak geliştirilen farklı iş alanları konularında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk ve katılımcı gençlere istihdam ve girişimcilik konularında fikir sahibi olabilmelerini, deneyimlerin paylaşılması, gelecekteki projeler için uzun vadeli ortaklıklar ve fikirler oluşturmayı planladık.

Ayrıca Afyon’da yaşayan-okuyan gençleri ABnin farklı ülkelerinden akranları ile buluşturarak onlara AB vatandaşlığı ve buna eşlik eden haklar konusunda bilgilendirdik, gençlerin kendi ülkelerindeki politikalarda veya AB politikalarının yapılmasına aktif katılımı konusunda teşvik ettik. Bu faaliyetleri katılımcı olan AB ülkelerinden gelen gençlerle yaptık.

Projemiz sonrası gençler yeni iş sahaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının iş alanlarında daha fazla yer alması konusunda yaratıcı girişimcilik fikirleri ürettiler. Ayrıca kültürler arası, diller ve dinler arası, yaşam tarzları arasındaki farklardan kaynaklanan önyargıları azaldı ve geleceği birlikte şekillendirecek olan gençler böyle bir ortamda birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakaladı.

DEMOKRATİK DÜŞLER (DEMOCRATIC DREAMS) EYLEM 1.3 PROJESİ

2010 yılı içerisinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merk. Bşk. Ulusal Ajans Eylem 1.3 Gençlik Demokrasi Projeleri çerçevesinde ” Demokratik Düşler” adlı proje, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen gençlerle, gençlerin temsili demokrasi mekanizmalarına aktif katılımı, kırsal kesimde yaşayan gençlerin demokratik hayatta daha etkin rol alması ve aktif vatandaşlık ödevlerini yerine getirmesi, farklı ülkelerdeki gençler arasındaki karşılıklı anlayış duygusunu ve Avrupa işbirliğinin güçlendirilmesi, sosyal uyum ve kırsal kesimdeki dezavantajlı gençlerin karar alma mekanizmalarındaki süreçlerde aktivitelerinin arttırılması konularında atölye çalışmları yapıldı. Gençler Afyonda bulundukları süre içerisinde gerçekleştirdikleri ziyaretlerde projenin yerel ortakları ve destekleyicileri olan, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi ve Esnaf Ve Sanatkârlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Başkanlarına ziyaretler gerçekleştirdi.

BANA BARIŞIN RESMİNİ ÇİZ (DRAW THE PICTURE OF PEACE) EYLEM 3.1 PROJESİ

2009 yılı içerisinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merk. Bşk. Ulusal Ajans Eylem 3.1 Dünya Gençliği- Gençlik Değişimi “Draw The Picture of Peace to Me” adlı proje, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen partnerlerle dünyanın en bilinen ifade biçimlerinden biri olan resim sanatıyla yeni ve bazı denenmemiş sitillerle amatör sanat harikaları oluşturma bu arada katılımcı gençler ve ülkeler arasında da eğer var ise buzları, ön yargıları kırma, uygulanacak resim sanatının da etkisi ile dostluklar kurmalarını sağlama, pekiştirme, karşılıklı hoşgörü duygularını ve sanat kültür kardeşliğine katkı sağlama hedeflenmektedir. Bu sayede gençlerin, gerçekleştirilecek etkinliklerle karşılıklı hoşgörü duyguları oluşacak, karşılıklı önyargıları azaltılmaya çalışılmış, bu davranışlara yapılacak olan atölye çalışmaları etkili olması hedeflenmiştir. Bu sayede amatör ruhla gerçekleştirilen resimler ülke ve Avrupa gençlerinin hep birlikte yaratıcılıklarını ortaya koymada bir aracı olmuştur. Resimlerin genelinde kullanılacak olan “kadın” teması sadece ülkemizin değil dünyanın da gündeminden düşmeyen “kadına yönelik şiddet”e karşı önlem alınabilmesi için Afyonkarahisar’da resimin gizemiyle yükselecek bir ses olması hedeflenmektedir.

KAYNAŞAN KÜLTÜRLER (MUD BATH) EYLEM 3.1 PROJESİ

2008 yılı içerisinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merk. Bşk. Ulusal Ajans Eylem 3.1 Dünya Gençliği- Gençlik Değişimi “Kaynaşan Kültürler (Mud Bath)” projesi, Afyonkarahisarlı gençlerle Avrupalı gençler arasındaki kültürel diyalogun oluşması/gelişmesi, yerel halkın/gençlerin ‘yabancı’ ya bakışını değiştirme, çamur banyosu termal sular ve yörenin kendine has malzemeleriyle (mermer) gerçekleştirilecek olan atölye çalışmaları ile yerel ve Avrupalı gençler arasında iletişim kurma becerilerini geliştirilme Avrupalılık bilincini artırma, karşılıklı önyargıları yıkma, sosyalitesi gelişememiş olan yerel gençleri bu çalışma ile sosyal hayata dâhil etme ve bunu Avrupalı gençlerle birlikte başarma hedeflenmiş ve bu çalışma ile kuracakları arkadaşlık bağlarını daha da geliştirmeleri sağlanmıştır.

MÜZİĞİ YENİDEN KEŞFEDİYORUZ  EYLEM 1.2 PROJESİ

2007 yılı içerisinde AB Eğitim ve Gençlik Programları Merk. Bşk. Ulusal Ajans Eylem 1.2 Yerel Gençlik Girişimi “Müziği Yeniden Keşfediyoruz” projesi ile Gelir düzeyi düşük ve her türlü zararlı alışkanlığa açık gençlerin okul dışında kalan zamanlarında onlara, ilgi duydukları herhangi bir müzik enstrümanını çalmayı öğreterek hem zararlı alışkanlıklardan koruma, hem boş zamanlarında bu tarz bir çalışmayla kaybolmaya yüz tutmuş musiki ruhunu canlandırma ve değişen dünya düzenine ayak uyduracak biçimde Avrupa müzikleri ve musiki ile düet oluşturma; Avrupai müziğe yabancı olan gençlere bu müzik türünü tanıtma amaçlanmıştır. Öncelikli hedefde SHÇEK’lerde bulunan gençlerle, yaş sınırı olmayan engellilerin bu programa dâhil edilmesi ve sosyo-ekonomik durumu düşük çocuk ve gençlerin bu aktiviteye dâhil edilmesi; onlarda sanata bakış açılarını genişletmeyi ve onlarda uzak oldukları Avrupa müziği kavramını oluşturmayı aynı zamanda türk müziği olan musikiyide kavrayabilmelerini, sosyal ortama adapte olmalarını ve eğitimsel yönden de onlara destek olma hedeflenmiştir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 2005 dünya kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde, Agüyad’ın ev sahipliğinde Afyonkarahisar’da bulunan tüm stkların kadın temsilcileriyle Afyon’da kadın faaliyetleri tartışıldı.

KADIN BULUŞMASI 6

AB’nin YAPISI-TARİHÇESİ, AB POLİTİKALARI ve TÜRKİYE


06 Mayıs 2005 tarihinde 22 ilden, 50 farklı sivil toplum kuruluşundan 270 kişinin katıldığı, konusu AB’nin yapısı-tarihçesi, AB politikaları ve Türkiye olan, konuşmacı olarak Uludağ Üniv. den Prof. İbrahim Canbolat, Kocaeli üniv. Doç. Dr. Bekir Günay, Cedaw Yürütme Kurulundan Nazik Işık, Ka-Der Ankara’dan Ceren İşat, Mazlumder İst. dan Avukat Halim Yılmaz, Ankara Üniv. Kasaum’dan Prof Serpil Sancar, Avrupa komisyonu Türkiye Delegasyonu İnsan Hakları Sivil Toplum Programı Yönetiminden Feray Salman, Bilgi Üniv. Dr. Ferhat Kentel, Türk Diyanet-Sen. Kadın Kom. Bşk. Dr. Fatma Ömeroğlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nden Gabriel Goltz’un katıldığı 3 gün süren, Kadın Buluşması 6, programı düzenlendi.

 

KATILDIĞIMIZ DİĞER FAALİYETLERİMİZ

Kadın Buluşması 7- Bursa 2006
Kadın Buluşması 8- İstanbul 2007
Kadın Buluşması 9- Konya 2008
Kadın Buluşması 10-Gaziantep 2009
Kadın Buluşması 11-Diyarbakır 2013
Ege kadın buluşmaları- Muğla & Aydın & İzmir -2005 /2006
Gepgenç festival- İstanbul Bilgi Üniversitesi 2006
Stgm kapasite geliştirme eğitimi-Ankara 2006
Stgm proje döngüsü eğitimi-Denizli 2007
Stgm yerel uzmanlık eğitimi-Ankara 2007
Stgm strateji belirleme eğitimi-Denizli 2008
Stgm toplumsal cinsiyet eğitimi- Eskişehir 2008
Stgm Yerel Katılımın Güçlendirilmesi Eğitimi- Eskişehir 2013
Sivil Sesler Festivali -İstanbul 2009-2019


ORTAK OLDUĞUMUZ ULUSLARARASI PROJELER

EUROMED ISLAMAFOBIA IN EUROPE (MOROCCO)

EYLEM 1.1 VOLUNTERING 4 CHANGE (ITALY)

ZAFER KALKINMA AJANSI AFYONKARAHİSARDA KÜLTÜREL DEĞERLERİN KORUNMASI

EYLEM 4.3 TRAINING COURSE INTERNET COMMUNICATION TRENDS (POLAND)

ERASMUS+ KA1 MOBILIT OF YOUTH WORKERS RELIGION IS NOT  AN OBSTACLE FOR COOPERATION (CZECH REPUBLIC)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS   TAKE A STEP (CZECH REPUBLIC)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS  EUROPE AROUND GENDER EQUALITY (PORTUGAL)

ERASMUS+ KA1 YOUTH MOBILITY GREEN MIND XPERIENCE (ITALY)

ERASMUS+ KA1 YOUTH  MOBILITY  RELIGION IS NOT  AN OBSTACLE FOR COOPERATION (CZECH REPUBLIC)

ERASMUS+ KA1 YOUTH  MOBILITY  TAKE A STEP (CZECH REPUBLIC)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS EQUAL JOB OPPORTUNITIES (CZECH REPUBLIC)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS DEBATE FOR UNDERSTANDING (LATVIA)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS NEED EDUCATION TO WORK NETWORK (ARMENIA)

ERASMUS+ KA1 YOUTH  MOBILITY  YOUNG PEOPLE FOR THEIR FUTURE  (CZECH REPUBLIC)

LVIV INTERNATIONAL MEDIA FORUM 2017 (UKRAINE)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS OPPORTUNITIES FOR YOUNG PEOPLE IN EU (CZECH REPUBLIC)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS NEETS TO WORK- SOFT SKILLS TO EMPLOYABILITY (PORTUGAL)

ERASMUS+ KA1 MOBILITY OF YOUTH WORKERS ROOT (RULE "ONLY ONE TIME")  (ROMANIA)

ERASMUS+ KA1 YOUTH  MOBILITY ALL FOR DEMOCRACY (ROMANIA)